سبد خرید – پرداخت

کدهای تخفیف

شمارۀ حساب و کارت برای انتقال بانکی
  • نزد بانک ملی ایران به نام مجتبی ابراهیم‌زاده غیاث
    • شماره حساب: ۰۱۰۷۰۶۸۶۹۱۰۰۶
    • شبا: IR480170000000107068691006
    • شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۱۶۴۲۹۹۷۹۵