سبد خرید – پرداخت

سبد خریدتان خالی است.
شمارۀ حساب و کارت برای انتقال بانکی
  • شماره حساب: 0107068691006
  • شبا: IR480170000000107068691006
  • شماره کارت: 6037997164299795

نزد بانک ملی ایران

به نام مجتبی ابراهیم‌زاده غیاث

کدهای تخفیف
  • خوانش و کاوش «درآمدی بر قرآن» اثر ریچارد بل و ویلیام مونتگمری وات | بیست درصد تخفیف برای طلاب و دانشجویان با ارائۀ کارت شناسایی معتبر؛ کد تخفیف: S20BI2Q
  • دورۀ آنلاین «انگلیسی در چارچوب مفهومی نوین» (NEW CONCEPT ENGLISH) | تا 15 فروردین 1399، بیستو‌پنج درصد تخفیف برای ایزولاسیون مقابله با ویروس کورونای جدید؛ کد تخفیف: Anti-COVID-19
  • دورۀ آنلاین «انگلیسی در چارچوب مفهومی نوین» (NEW CONCEPT ENGLISH) | تا 5 فروردین 1399، سی‌و‌پنج درصد تخفیف برای ایزولاسیون مقابله با ویروس کورونای جدید؛ کد تخفیف: Anti-COVID-19