سبد خرید – پرداخت

کدهای تخفیف
شمارۀ حساب و کارت برای انتقال بانکی
  • نزد بانک ملی ایران به نام مجتبی ابراهیم‌زاده غیاث
    • شماره حساب: ۰۱۰۷۰۶۸۶۹۱۰۰۶
    • شبا: IR480170000000107068691006
    • شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۱۶۴۲۹۹۷۹۵

نامنویسی — مرحلۀ ۱

  • مبلغ کل را به شمارۀ حساب یا شمارۀ کارت مندرج در قسمت بالا واریز کنید.
  • نام و نشانی ایمیل خود را در فرم زیر درج کنید و سفارش‌تان را ثبت کنید.