چارچوبهای پویاواژه

باهم، بزرگـتر می‌شویم
باهم، بزرگـتر می‌شویم

یافتن همدیگر یعنی سرآغاز؛ ماندن نزد هم یعنی پیشرفت؛ کوشیدن باهم یعنی موفقیت.