فرادورۀ جامع یادگیری زبان انگلیسی — با رویکرد چندمنظوره

معرفی فرادوره

یادگیری کامل و راحت زبان خارجی نیازمند بهره‌جویی از منابع درسی متعدد و تلفیق درست این منابع است. این فرادوره دقیقاً برای همین منظور طراحی شده است تا منابع درسی لازم را در دوره‌هایی هماهنگ و مقرون به صرفه ارائه دهد.

دوره‌های مندرج در این فرادوره

نامنویسی

پرداخت شهریه

یک‌ماهه


سه‌ماهه (با احتساب 10% تخفیف)


شش‌ماهه (با احتساب 20% تخفیف)


یک‌ساله (با احتساب 30% تخفیف)

■ ■