نخستین درسهای آواشناسی و تلفظ زبان انگلیسی | مجتبی ابراهیم‌زاده غیاث

معرفی دوره

ویژگیهای این دوره

نامنویسی

دورۀ کامل

  • پس از تکمیل فرایند نامنویسی لطفاً به ایمیل خود مراجعه فرمایید و حساب کاربری خود را ایجاد یا فعال کنید.

مندرج در فرادوره

■ ■