مهارتهای تفکر استراتژیک

■ گسترۀ مباحث

«تفکر استراتژیک» یا «اندیشه‌ورزی راهبردی» یعنی کوشش در راه رازگشایی از جهان پرآشوب پیرامونمان و مهارکردن و به‌کار‌گرفتن نیروهای قدرتمند در مسیر رسیدن به اهداف تعیین‌شدۀمان؛ یعنی بهره‌گرفتن از ابزارهای تحلیل و تاکتیکهای اقدام سنجیده و قاطع که بهترین فرصت ممکن را برای نیل به هدفهایمان فراهم آورند، خواه این هدفها شخصی باشند خواه حرفه‌ای.

در این دورۀ آموزشی، آنچه را که برجسته‌ترین متفکران استراتژیک طول تاریخ می‌توانند به ما بیاموزند فرا می‌گیریم و درمی‌یابیم رهیافتهای آنها چگونه می‌توانند ما را تحول بخشند تا در عمل از خودمان متفکران استراتژیک توانمند و قاطع بسازیم. یاد می‌گیریم چگونه بر موانع درونی و بیرونی که راه ما را در نیل به هدفهایمان سد می‌کنند فائق آییم. تفکر استراتژیک می‌تواند آگاهی ما از جهان اطرافمان را تیزتر کند به‌گونه‌ای‌که رخدادهای غیر‌قابل‌توضیح پیشین اکنون قابل‌فهم شوند. به‌تدریج یاد می‌گیریم نقطه‌های مجزای واقع در نواحی متعدد دور از هم و واقع در ترازهای مختلف را به یکدیگر وصل کنیم. وقتی شروع می‌کنیم مسیر قیفی‌شکل علیّت را بفهمیم، علتها و معلولها، که گاه از هم بسیار فاصله دارند، واضح‌تر و واضح‌تر می‌شوند. رویدادهای به‌ظاهر مجزا به همدیگر وصل می‌شوند و الگوهایی را پدید می‌آورند که به‌آسانی می‌توانیم تشخیص‌شان دهیم.

■ هدفها

 • هدفهای اختصاصی

  • فهم اصولی مهارتهای تفکر استراتژیک

 • هدفهای عمومی

  • ارتقای سطح زبان انگلیسی در مهارت Listening با هدف جذب کامل مطالب در ارتباط گفتاری
  • ارتقای سطح زبان انگلیسی در مهارت Reading با هدف جذب کامل مطالب در ارتباط نوشتاری
  • رشد گنجینۀ واژگان
  • تسلط به دستور زبان انگلیسی

مواد و محتوا

■ روش اجرا

 • نحوۀ ارائه و طول دوره
  • هیبرید: 24 درس از طریق LMS (سامانۀ آنلاین مدیریت یادگیری) + هشت کلاس گروهی یک‌و‌نیم ساعته + یک جلسۀ فردی یک‌ساعته برنامه‌ریزی برای هر متقاضی در آغاز

نامنویسی

دورۀ کامل – هیبرید

■ ■ 

طیف مخاطبان